Copyright 2019 - Custom text here

ITA61

8(1) ขั้นตอนการร้องเรียน

8(2) คณะกรรมการเจราจาไกล่เกลี่ยโรงพยาบาล

8(3) Flow Chart การตอบสนองข้อร้องเรียนร้องทุกข์

8(4) สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน

9(1) สรุปการจัดอบรม เข้าใจระเบียบ การปฎิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส

         รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

9(3) รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงาน

9(4) แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

10(1) แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี2561

10(2) ผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัตการป้องกันและปราบปรามทุจริต

11(1) เรื่อง จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงาน

11(2) สรุปรายงานความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่

f t g m