Copyright 2018 - Custom text here

ITA

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 10 เดือน

4(1) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

4(2) รายงานผลการปฏิบัติงานรายกลุ่มงาน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปี 2560

     กลุ่มงานยุทธศาตร์   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   กลุ่มงานโภชนาศาสตร์   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์     กลุ่มงานรังสี     

     กลุ่มงานทันตกรรม   กลุ่มงานกายภาพบำบัด    กลุ่มการพยาบาล ER     กลุ่มการพยาบาลคลินิกพิเศษ NCD    กลุ่มการพยาบาลตึกชาย

     กลุ่มการพยาบาลตึกหญิง   กลุ่มการพยาบาลห้องคลอด    กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยนอก    กลุ่มงานบริการปฐมภูมิเด็กจมน้ำ    กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ โครงการ PPA60 TB

     กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ โครงการคัดกรอง CA     กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ โครงการวัยทำงาน    กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ โครงการสูงอายุ   กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ โครงการแม่และเด็ก

     กลุ่มงานคลังยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา    สรุปผลการดำเนินงาน

8(1) ขั้นตอนการร้องเรียน

8(2) คณะกรรมการเจราจาไกล่เกลี่ยโรงพยาบาล

8(3) Flow Chart การตอบสนองข้อร้องเรียนร้องทุกข์

8(4) สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน

9(1) สรุปการจัดอบรม เข้าใจระเบียบ การปฎิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส

         รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

9(3) รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงาน

9(4) แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

10(1) แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี2561

10(2) ผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัตการป้องกันและปราบปรามทุจริต

11(1) เรื่อง จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงาน

11(2) สรุปรายงานความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่

f t g m