• -

  • -

  • -

  • -

Copyright 2019 - Custom text here

 แบบฟอร์มต่างๆ

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการยืมเงินจากทางราชการ และการส่งใช้เงินยืม

คู่มือการปฏิบัติงานข้อร้องเรียนการทุจริต

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.ศรีสัช 2562

ขั้นตอนการให้บริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ (ห้องแลบ)

ขั้นตอนการให้บริการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค (ห้องจ่ายยา)

คู่มือสำหรับประชาชนในการมารับบริการจากกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค (ห้องจ่ายยา)

คู่มือการใช้บริการงานตรวจทางห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 

งานบุคลากร

ใบลาพักผ่อน

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

ใบลาบวช

ใบลาช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร

ใบยกเลิกวันลา

ใบลาไปต่างประเทศ

บันทึกข้อความลาไปต่างประเทศ

f t g m