• -

  • -

  • -

  • -

Copyright 2019 - Custom text here

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 มิ.ย.62)

แจ้งเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. วัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

    1.1 ปรับแผนวัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

2. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. วัสดุทันตกรรม

4. วัสดุเวชภัณฑ์ยา

5. วัสดุทางการแพทย์

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 1. แผนครุภัณฑ์ เงินบำรุง

 2. วัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

คำสั่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน ต.ค. 2560

เดือน พ.ย. 2560

เดือน ธ.ค. 2560

เดือน ม.ค. 2561

เดือน ก.พ. 2561

 เวชภัณฑ์ยา

เดือน มี.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (แบบ สขร.1)  

- เดือน ต.ค. 2561

- เดือน พ.ย. 2561

- เดือน ธ.ค. 2561

- เดือน ม.ค. 2562

- เดือน ก.พ. 2562

- เดือน มี.ค. 2562

- เดือน เม.ย. 2562

- เดือน พ.ค. 2562

- เดือน มิ.ย. 2562

- เดือน ก.ค. 2562

 

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง

1. จัดซื้อเครื่องดูดสุญญากาศสำหรับเครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า

2. จัดซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ

3. จัดซื้อโมเดลอาหารธงโภชนาการ

4. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - บันทึกการบีบตัวของมดลูกและติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

5. จัดซื้อเก้าอี้สนามพร้อมโคมไฟ

6. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัติโนมัติ

7. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดกึ่งอัติโนมัติ (AED)

8. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงคลอดสูตินารีเวชระบบไฮโดรลิค

9. เช่าเครื่องสร้างภาพเอ็กซเรย์ดิจิตอล 

10.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

11.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

12.จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์

13. จัดซื้อระบบโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์

14. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ฺBlood Glucose Test

15. จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยา-Insulin Mixt

16. จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

17. จัดซื้อวัสดุยาและวัสดุเภสัชกรรม

        - เดือน ต.ค. 2560

        - เดือน พ.ย. 2560

        - เดือน ธ.ค. 2560

         - เดือน ม.ค. 2561

         -  เดือน มี.ค. 2561

18. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

19. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

20. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

21. จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

22. จัดซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด

23. จัดซื้อระบบบำบัดน้ำเสีย

24. ประกาศแผนและราคากลาง ซื้อยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่

25. ประกาศแผนและราคากลาง ซื้อเครื่องอัตราซาวด์

26. ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์

       เครื่องช่วยหายใจและตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด

27. ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทันกรรมเคลื่อนที่ 5 เครื่อง

28. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ

29. ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด

30. ประกาศแผนและราคากลาง ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ

31. ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ

32. ประกวดราคา ซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์

33. ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกคลอด

34. ประกาศเผยแพร่ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี

35. ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี

36.  ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี

37. ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ปี 2562

38. ประกาศเผยแพร่ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์

39. ประกาศราคากลาง เครื่องกระตุกหัวใจ

40. ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์

41. ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์

42. ประกาศเผยแพร่ ซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติชนิดเร็ว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร

43. ประกาศประกวด ซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติชนิดเร็ว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร

44. ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติชนิดเร็ว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร

ประกาศเผยแพร่ผู้มีคุณสมบัติในการซื้อ/จ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

1. เช่าเครื่องสร้างภาพเอ็กซเรย์ดิจิตอล

2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

3. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

4. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์

5. จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)

6. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ฺBlood Glucose Test

7. จัดซื้อระบบโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิิเล็กทรอนิกส์

8. จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยา-Insulin Mixt

9. จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

10. จัดซื้อวัสดุยาและวัสดุเภสัชกรรม

        - เดือน ต.ค. 2560

        - เดือน พ.ย. 2560

        - เดือน ธ.ค. 2560

          เดือน ม.ค.2561

         - เดือน  มี.ค. 2561 (EGP)

         - เดือน  มี.ค. 2561 (No-EGP)

11. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

12. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

13. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14. จัดซื้อยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่

15. จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

16. จัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ

17. จัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์

18. ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด

19. เช่าเครื่องสร้างภาพเอกซ์เรย์ดิจิตอล

20. ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี

21. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัด

22. จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ปี 2562

23. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ

24. จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

25. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์

26. จ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารตึกอำนวยการ

27. จัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติชนิดเร็ว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร

f t g m