• -

  • -

  • -

  • -

Copyright 2018 - Custom text here

ประชาสัมพันธ์

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

web.ocsc.go.th/forking/

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

https://www.nhso.go.th

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=RSq66Sr9uac&app=desktop

 

ประกาศรับสมัครงาน

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

ประกาศผลรับสมัครงาน

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. เรื่องแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

2. เรื่องแจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

แนวทางการกำหนด การรับบริการ และอัตราค่าใช้จ่าย ในการขอใบรับรองแพทย์ ใบรับรองการเจ็บป่วย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี2561

รายงานแผนงบลงทุน (เงินบำรุง) โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561

คำสั่งขออนุญาตจัดทำคู่มือและแผนผังข้อร้องเรียนร้องทุกข์ขึ้นเวปไซด์

แผนปฏิบัติการรับอุบัติเหตุมวลชน

สรุปโครงการพัฒนาตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ อำเภอศรีสัชนาลัย ปี 2561

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจาการให้บริการสาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุ

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของทีม SRRT

 

แจ้ง ราคา บัญชียา เวชภัณฑ์ และค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล ประจำปี 2561

บัญชียา ประจำปี 2561

ค่าอุปกรณ์ และอวัยวะเทียม

ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

 

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. วัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

    1.1 ปรับแผนวัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

2. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. วัสดุทันตกรรม

4. วัสดุเวชภัณฑ์ยา

5. วัสดุทางการแพทย์

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

คำสั่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

- เดือน ต.ค. 2560

- เดือน พ.ย. 2560

- เดือน ธ.ค. 2560

- เดือน ม.ค. 2561

- เดือน ก.พ. 2561

 เวชภัณฑ์ยา

- เดือน มี.ค. 2561

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง

1. จัดซื้อเครื่องดูดสุญญากาศสำหรับเครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า

2. จัดซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ

3. จัดซื้อโมเดลอาหารธงโภชนาการ

4. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - บันทึกการบีบตัวของมดลูกและติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

5. จัดซื้อเก้าอี้สนามพร้อมโคมไฟ

6. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัติโนมัติ

7. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดกึ่งอัติโนมัติ (AED)

8. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์-เตียงคลอดสูตินารีเวชระบบไฮโดรลิค

9. เช่าเครื่องสร้างภาพเอ็กซเรย์ดิจิตอล 

10.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

11.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

12.จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์

13. จัดซื้อระบบโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์

14. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ฺBlood Glucose Test

15. จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยา-Insulin Mixt

16. จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

17. จัดซื้อวัสดุยาและวัสดุเภสัชกรรม

        - เดือน ต.ค. 2560

        - เดือน พ.ย. 2560

        - เดือน ธ.ค. 2560

         - เดือน ม.ค. 2561

         -  เดือน มี.ค. 2561

18. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

19. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

20. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

21. จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

22. จัดซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด

23. จัดซื้อระบบบำบัดน้ำเสีย

24. ประกาศแผนและราคากลาง ซื้อยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่

25. ประกาศแผนและราคากลาง ซื้อเครื่องอัตราซาวด์

26. ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์

       - เครื่องช่วยหายใจและตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด

27. ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทันกรรมเคลื่อนที่ 5 เครื่อง

28. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ

29. ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด

30. ประกาศแผนและราคากลาง ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ

31. ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ

32. ประกวดราคา ซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์

33. ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกคลอด

34. ประกาศเผยแพร่ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี

35. ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี

36.  ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี

 

ประกาศเผยแพร่ผู้มีคุณสมบัติในการซื้อ/จ้าง

 

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

1. เช่าเครื่องสร้างภาพเอ็กซเรย์ดิจิตอล

2. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

3. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

4. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์

5. จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)

6. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ฺBlood Glucose Test

7. จัดซื้อระบบโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิิเล็กทรอนิกส์

8. จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยา-Insulin Mixt

9. จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

10. จัดซื้อวัสดุยาและวัสดุเภสัชกรรม

        - เดือน ต.ค. 2560

        - เดือน พ.ย. 2560

        - เดือน ธ.ค. 2560

          เดือน ม.ค.2561

         - เดือน  มี.ค. 2561 (EGP)

         - เดือน  มี.ค. 2561 (No-EGP)

11. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

12. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ

13. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14. จัดซื้อยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่

15. จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน

16. จัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ

17. จัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์

18. ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด

19. เช่าเครื่องสร้างภาพเอกซ์เรย์ดิจิตอล

 

f t g m